آسفالت كشي خيابان هاي سهموجنوبي
آسفالت كشي خيابان هاي سهموجنوبي

عمليات آسفالت كشي خيابان هاي روستاي سهموجنوبي توسط دهياري وشوراي اسلامي اين روستا آغاز شد