قهرمانى ايزدپناه در مسابقات كاراته قهرمانى استان فارس
قهرمانى ايزدپناه در مسابقات كاراته قهرمانى استان فارس

به گزارش سايت خبرى سهموجنوبى:
محمدايزدپناه نونهال روستاى سهموجنوبى مقام اول رشته کومیته مسابقات كارته قهرمانى استان فارس را بدست آورد.