آقای حسينى جوان سهموجنوبى به عنوان معاونت بانک تجارت شعبه چاه مبارک منصوب شد
آقای حسينى جوان سهموجنوبى به عنوان معاونت بانک تجارت شعبه چاه مبارک منصوب شد

طي حكمي از مديريت شعب بانك تجارت استان بوشهر جناب آقاى حمدحسينى به عنوان معاونت بانک تجارت شعبه چاه مبارک منصوب كرد.