سركارخانم جاسمى از اهالى روستاى سهموجنوبى حافظ كل قرآن شد
سركارخانم جاسمى از اهالى روستاى سهموجنوبى حافظ كل قرآن شد

به گزارش سايت خبرى سهموجنوبي؛ سركارخانم عايشه جاسمى فرزند محمد از روستاى سهموجنوبى موفق به حافظ كل قرآن كريم شد،اين موفقيت رابه خانواده ايشان و مردم روستاى سهموجنوبى تبريك و تهنيت عرض مى نماييم.