درخشش دانش آموزان سهموجنوبي در چهل و يكمين مسابقات سراسري قرآن كريم سپاه
درخشش دانش آموزان سهموجنوبي در چهل و يكمين مسابقات سراسري قرآن كريم سپاه

درخشش دانش آموزان كلاس حفظ أبي بن كعب رضي الله عنه سهموجنوبي در چهل و يكمين مسابقات سراسري قرآن كريم سپاه

دانش آموزان كلاس حفظ أبي بن كعب روستاى سهموجنوبى در چهل و يكمين مسابقات سراسري قرآن كريم كه در شهر مشهد برگزار شد توانستند در رشته هاي مختلف حفظ مقام هاي برتر را به دست بياورند. محمد كشتكار در حفظ ٢٠ جزء و منصور نيكبخش در رشته ١٠ جزء و اسماعيل محمدي در رشته ٥جزء به ترتيب مقام هاي سوم،دوم،اول را كسب كردند.

مجتمع قرآني علي بن أبي طالب رضي الله عنه