اختتامیه سومين دوره جام مرحوم عبدالله عليزاده در سهموجنوبی
اختتامیه سومين دوره جام مرحوم عبدالله عليزاده در سهموجنوبی