آغاز تزریق واکسن کرونا فرهنگیان روستای سهموجنوبی
آغاز تزریق واکسن کرونا فرهنگیان روستای سهموجنوبی

سايت خبرى سهموجنوبى


▫️فرهنگیان روستای سهموجنوبی به همت نیروهای مرکز بهداشت چاه مبارک در حال واکسینه می باشند

▫️بوهندی کمالی از فرهنگیان بازنشسته روستای سهموجنوبی شهرستان عسلویه هستند