آگهی فراخوان مناقصه حمل و‌نقل شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه
آگهی فراخوان مناقصه حمل و‌نقل شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه

آگهى فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى همراه با ارزيابى كيفى ارائه خدمات ترابرى ( حمل و نقل ) کارکنان و تامین وسایل نقلیه به شماره APGT-CNT-TENDER-01-0344 شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه