نشست مشترك شهرداري چاه مبارك وشوراي اسلامي سهموجنوبي بامديرعامل مخابرات استان بوشهر
نشست مشترك شهرداري چاه مبارك وشوراي اسلامي سهموجنوبي بامديرعامل مخابرات استان بوشهر

به گزارش سایت خبری سهموجنوبی:

نشست مشترك شهرداري چاه مبارك وشوراي اسلامي سهموجنوبي بامديرعامل مخابرات استان بوشهر جناب آقاي مهندس مهرپويان ودرباره مشكلات آنتين دهي وضعيف بودن شبكه همراه اول بحث وگفتگوشد.

مديرعامل در این نشست عنوان كردندكه پس ازمكاتبات وپيگيري هاي شوراي اسلامي ورسانه ای شدن مشكل مذكور كارشناسان مربوطه به روستااعزام شدندومشكلي دراين خصوص يافت نشد اما با اصرارشورا اينكه تاكنون اين مشكل وجود دارد كه مديرعامل قول دادند نسبت به ارسال مجددكارشناسان وبررسي موضوع تاحل آن اقدامات لازم بعمل خواهد آمد.