بازديد مدير بنياد مسكن شهرستان هاى كنگان و عسلويه از سهموجنوبى
بازديد مدير بنياد مسكن شهرستان هاى كنگان و عسلويه از سهموجنوبى

به گزارش سايت خبرى سهموجنوبى:
احمدى مدیر بنیاد مسکن شهرستان هاى كنگان و عسلويه و خواجه پور کارشناس بنیاد مسکن به همراه شورا و دهیارسهموجنوبى از پارك و طرح هادى اين روستا بازديد كردند.

اين بازديد جهت تكميل و بهره بردارى پارك و بازنگرى طرح هادى روستاى سهموجنوبى صورت گرفت.