محمود حسینی  برای یک دوره دیگر به عنوان دهیار سهموجنوبی ابقا شد
محمود حسینی  برای یک دوره دیگر به عنوان دهیار سهموجنوبی ابقا شد

 به گزارش سایت خبری سهموجنوبی: شورای روستای سهموجنوبی محمودحسینی را در سمت دهیار این روستا ابقا کرد

وی با رای اکثریت اعضا شورا برای یک دوره چهار ساله دیگر به عنوان دهیار روستای سهموجنوبی انتخاب گردید

حسینی در دوره شورای چهارم و پنجم نیز دهيار این روستا بود عملکرد مطلوب وی در دهيارى سهموجنوبى باعث شد شورای ششم روستاى سهموجنوبى ایشان را در سمت خود ابقا نمايند.