۷ نفر برای نامزدی در انتخابات شورای اسلامی سهموجنوبی نامنویسی کردند
۷ نفر برای نامزدی در انتخابات شورای اسلامی سهموجنوبی نامنویسی کردند

◽️سایت خبری سهموجنوبی

◽️داوطلبان به شرح ذیل می باشد :

▪️محمدزارعی(علی)
▪️عبدالواحدعلیزاده
▪️ابراهیم ایزدپناه
▪️ماجدعرب زاده
▪️علی کمالی
▪️محمدزارعی(مبارک شاهین )
▪️ابراهیم مقیمی