بوهندى كمالى : در زمينه اشتغال و نوع نگرش مسئولین شرکت‌ها باید توجه بيشترى به جذب بوميان شود.
بوهندى كمالى : در زمينه اشتغال و نوع نگرش مسئولین شرکت‌ها باید توجه بيشترى به جذب بوميان شود.

بوهندى كمالى در نشست شوراهای بخش چاه‌مبارک با نماینده مجلس شیخ موسی احمدی  که بعد از ظهر امروز در دهیاری مروع برگزار شد ، گفت :

نقاط حادثه جاده فعلى چاه مبارک تا بندو خيلى خطرناك است كه ميبايست به اين جاده توجه بيشترى كرد.
همچنين در زمينه اشتغال و نوع نگرش مسئولین شرکت‌ها باید توجه بيشترى به جذب بوميان شود.

رفع آلایندگی، سهمیه قیر رایگان و استقرار ادارات در بخش چاه مبارک باید پیگیری شود.
در موضوع آب يكى از راهكارهاى عملى و تضمينى رفع این معضل، اخذ انشعاب از خط لوله كوثر براى روستاهاى ساحلى است.