۲۲اسفندروزبزرگذاشت شهداگرامی باد
۲۲اسفندروزبزرگذاشت شهداگرامی باد

 

شهدای سهموجنوبی
۱-شهیدیوسف ابراهیمی
۲-شهیدجاسم زارعی
۳-شهیدازاده عبدالله زارعی