پايان نصب پايه چراغ پاركى خيابانى در سهموجنوبی
پايان نصب پايه چراغ پاركى خيابانى در سهموجنوبی

گزارش تصويرى: عملیات نصب پايه چراغ پاركى خيابانى در روستاي سهموجنوبی ، توسط دهیاری اين روستا پایان یافت.